Wodorotlenek miedzi 1 wzór strukturalny

Pobierz

Wodorotlenek miedzi wytrąca się w postaci osadu np. w wyniku reakcji wodorotlenku sodu z siarczanem miedzi: 2NaOH + CuSO 4 → Cu 2↓ + Na 2SO 4Wzory strukturalne soli CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) Wzór strukturalny: MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu Wzór strukturalny: K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Wzór strukturalny: Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Wzór strukturalny: Na 2 CO 3 - węglan sodu Wzór strukturalny: Al 2 (SO 4) 3 - siarczan (VI) glinu Wzór strukturalny:Instrukcja: 1.. Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. 2009-08-26 10:54:39Tworzą je pierwiastki grupy 1 i niektóre z grupy 2.. Wzór sumaryczny C 3 H 8 O 3 lub C 3 H 5 (OH) 3 Wzór półstrukturalny Właściwości Masa cząsteczkowa: 92,09 g/mol Gęstość: 1,26 g/cm 3 (20 o C) Temperatura topnienia: 18 o C Temperatura wrzenia: 290 o C Temperatura zapłonu: 160 o CWłaściwości.. Wodorotlenek miedzi 3piroliza węglanu amonu miedzi(I): 2CuNH 4 CO 3 → Cu 2 O + 2CO 2 ↑ + 2NH 3 ↑ + H 2 O↑.. Wzór sumaryczny: NAOH Wzór strukturalny: Na-O-H Wodorotlenki otrzymuje się głównie dwiema metodami: 1.. W płomieniu palnika rozgrzej drut miedziany do czerwoności, po czym ostudź go.. Tlenki metali grupy I i II układu okresowego za wyjątkiem tlenku berylu reagują z woda dając wodorotlenek.. 7) wodorotlenek miedzi 2.1. wodorotlenek potasu: KOH wodorotlenek wapnia: Ca(OH)2 wodorotlenek żelaza (III): Fe(OH)3 wodorotlenek glinu: Al(OH)4 wodorotlenek sodu: NaOH wodorotlenek miedzi (II): Cu(OH)2 2..

2)wodorotlenek magnezu.

Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Ponownie ogrzej drut miedziany, a następnie wprowadź do probówki zanurzając w roztworze alkoholu.. 1. wzór sumaryczny Ca(OH) 2.. 4. właściwości a) CaO (wapna palonego) - substancja stała - gęsta - higroskopijna - żrącaWodorotlenek miedzi, Cu 2 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, związek miedzi na II stopniu utlenienia.. Wzory strukturalne tlenków 2.. W ich wyniku powstają zasady (wodne roztwory wodorotlenków) i wydziela się wodór.. 2010-03-07 15:36:23; wzór sumaryczny, jeden tylko !. Wniosek: wodorotlenek sodu pochłon ął par ę wodn ą zGlicerol potocznie nazywany jest gliceryną, zaś jego nazwa systemowa to: propano-1,2,3-triol.. 2. wzór strukturalny O - H Ca O - H 3. otrzymywanie a) Ca + H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2 ^ b) CaO + H 2 O → Ca(OH) 2.. Przykładowe wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie: Mg(OH) 2 wodorotenek magnezu Cu(OH) 2 wodorotlenek miedzi(II)Autor: ponym2 Dodano: 5.3.2011 (14:28) Proszę o pomoc Napisz wzory sumaryczne i struktrualne dla.. Do probówki wlej około 2 - 3 cm sześcienne roztworu etanolu.. W reakcji wapnia z wodą: Ca + 2H 2 O --> Ca (OH) 2 + H 2 W reakcji tlenku wapnia z wodą: Ca O + H 2 O --> Ca (OH) 2.. Gdy jest połączony z alkaliami, produkty reakcji są reprezentowane przez stopiany miedzi.Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących tlenków tlenek potasu tlenek miedzi II tlenek azotu IV tlenek siarki VI K O ditlenek..

3)wodorotlenek ołowiu 4.

Powtórz kilka razy czynność z punktu 3. ó metal aktywny + woda → wodorotlenek + wodór↑.. W reakcji tlenku metalu z wodą np.:WODOROTLENEK WAPNIA .. Wodorotlenek potasu wzór sumaryczny wzór strukturalny model cz ąsteczki otrzymywanie wodorotlenku potasu - takie same schematy, obserwacje i wnioski jak wodorotlenek sodu wodorotlenek sodu Obserwacja: wodorotlenek sodu staje si ę błyszcz ący, po pewnym czasie rozpuszcza si ę.. Schemat ogólny otrzymywania wodorotlenków dobrze rozpuszczalnych w wodzie: metal aktywny + woda → wodorotlenek + wodór tlenek zasadowy + woda → wodorotlenek.. 2009-11-24 13:32:44; uzupełnij : nazwa wodorotlenku, wzór sumaryczny, wartość metalu 2011-03-04 14:41:31; Napisz wzór sumaryczny gliceryny?. CaO + H2O ---> Ca(OH)2 Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2Wodorotlenek wapnia.. Wodorotlenek wapnia niezbyt dobrze rozpuszcza się w wodzie.. W reakcji metalu z wodą (głównie wodorotlenek sodu i potasu) np.: 2Na + H2O → 2NaOH + H2 2.. Wzór sumaryczny: Ca(OH) 2 Wzór strukturalny: H - O - Ca - O - H. Otrzymywanie.. Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (Me) i. Cu (OH)2 - wodorotlenek miedzi (II).. Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.. Oddziałuje z kwasem i podczas tej reakcji tworzy odpowiednią sól dwuwartościowej miedzi, jak również wodę..

Jest to najwyższy tlenek miedzi.

Wzór strukturalny: Na - O - H.3)wodorotlenek ołowiu(IV) 4)wodorotlenek żelaza(III) 5)wodorotlenek glinu 6) wodorotlenek miedzi (I) 7) wodorotlenek miedzi(II) Strukturalne.. redukcja soli Cu 2+ za pomocą N 2 H 4; redukcja Cu(OH) 2 np. za pomocą SO 2 lub glukozy (por. próba Trommera i próba Fehlinga) reakcja chlorku miedzi(I) z alkaliami, np.: 2CuCl + 2NaOH → Cu 2 O↓ + 2NaCl + H 2 O. elektroliza roztworu NaCl z użyciem elektrod miedzianych.Wzór sumaryczny.. Hipoteza (Uzupełnij).Wodorotlenki otrzymuje się w wyniku reakcji metali aktywnych z wodą (metali z 1. oraz 2. grupy układu okresowego, z wyjątkiem berylu).. Właściwości i zastosowanie.. Zawiesina Ca (OH) 2 opada na dno,Zestaw 1 1.Podaj wzory sumaryczne następujących wodorotlenków: •wodorotlenek sodu - •wodorotlenek miedzi - •wodorotlenek glinu .. barwi się na malinowo •Wodorotlenki w roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe 3.Podaj wzór strukturalny poniższych wodorotlenków Fe(OH) 2 KOH Ba .III..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt