Propan-butan karta charakterystyki 2021

Pobierz

Strona 2 z 10KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozp.. Data KARTA CHARAKTERYSTIKY sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2015/830 Wydanie wydruku: 24.12.2010 2.3.2010 Data aktualizacji: 22.2.2021: 4 PROPAN - BUTAN 1 Sekcja 1.. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, stosowania otwartego ognia.. Wydajne i bezpieczne źródło zasilania urządzeń do gotowania, z którego korzysta ponad 30 proc. polskich gospodarstw domowych.. PROPAN Strona 6 z 12 SEKCJA 8: PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 8.1.. - 2021 Adnotacja NDS 8godz.. Podane warunki magazynowania dotyczą również próżnych nieoczyszczonych opakowań.. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. BOSTIK SUPER COLOR CYNK SPRAY Data wydania: 03.02.2021 Data aktualizacji: Strona/stron: 6/11 Ksylen- mieszanina izomerów 1330-20-7 100 200 -- skóra Propan 74 -98 6 1800 --Butan 106-97-8 -- -- Etylobenzen 100 -41 4 200 400 -- skóraKARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2015/830 Data aktualizacji: 24.11.2021r.. Wejdź na stronę dostawcy gazu - gaspol.pl.KARTA CHARAKTERYSTYKI (Wszystkie odniesienia do regulacji i dyrektyw UE zostały podane w postaci numeru) Data zmiany 2021-04-26 Data wersji 2019-11-27 Data rewizji 2019-11-27 Numer wersji 5.1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1..

7.3.Karta charakterystyki została wydana i zostanie udostępniona w formie elektronicznej.

PROPAN Nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9 Nr indeksowy: 601-003-00-5 REACH: 01- Flam.. Dzięki zawartości czystego i wydajnego gazu, jakim .Identyfikacja substancji Propan Numer rejestracji (REACH) 01--XXXX Numer WE 200-827-9 .. PL propan 74-98-6 NDS 1.800 Dz.U.. Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym.. Napełnienie: 11; Pojemność wodna: 27,2 l; Wymiary: 595 mm; Średnica zewnętrzna: 300 mm; Waga pustej butli: 9,4-10,8 kg .Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) bbb Gazy węglowodorowe płynne (propan/izobutan/butan) Numer wersji: 4.0 Zastępuje wersję z: 08.06.2015 (2) Aktualizacja: 16.03.2022 Pierwsza wersja: 18.10.2012 Polska: pl Strona: 1 / 20Data aktualizacji11.01.2021 Numer wersji 2.0 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu Sprężony gaz SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Jest wykonana ze specjalnej lekkiej stali i wyposażona w wygodne uchwyty z tworzywa sztucznego, co sprawia, że pusta waży tylko 5,3 kg, i czyni ją najlżejszą butlą w swojej kategorii..

...Karta charakterystyki Propan, Propan (N25, N35) Numer odniesienia: 074 ALP Data wydania: 2014-06-03 Data weryfikacji: 2021-01-08 Wersja: 4.0 Air Liquide Polska Sp.

Identyfikator produktu Sprężony gaz Substancja / mieszanina mieszanina 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Data wystawienia: 15.11.2013 r. Wersja: 1.0/PL .. propan 2,3-9,4 % vol wartość opałowa propan 103,8 kJ/mol ciepło spalania propan 2044 kJ/mol minimalna energia zapłonu8 - organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz.. Występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym oraz w większych ilościach w ropie naftowej.GASPOL - gaz płynny LPG, gaz w butlach, LNG, rządzenia gazowe (grille, parasole), gazy odsiarczone.. Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść z atmosfery skażonej na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło.< Zd , Z

średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawo- ... Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ...Data aktualizacji: 2021/02/04 SEKCJA 1.

z o.o. ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków Polska +48 12 62 79 300 pl (polski) 1/12 NiebezpieczeństwoPROPAN KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830 Data wystawienia: 15.02.2018 r. | Wersja: 2.0/PL Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Propan Nazwa chemiczna: propan Numer CAS: 74-98-6Butla propan-butan 11kg.. Butla jest dostępna w wersji z kołnierzem i bez kołnierza.. Gas 1, Press.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 - PL OKS 2521 Wersja 2.1 Aktualizacja: 11.05.2021 Data ostatniego wydania: 13.08.2018 Data pierwszego wydania: 30.03.2013 Wydrukowano dnia: 11.05.2021 8 / 26 Dalsze informacje Skóra Propan 74-98-6 NDS 1.800 mg/m3 PL NDS (2018-07-07) Butan 106-97-8 NDS 1.900 mg/m3 PL NDSKARTA CHARAKTERYSTYKI 1,1 Numer wersji: Data wydania: Data zmiany wersji: Data aktualizacji: 27-Kwiecień-2021 27-Kwiecień-2021 16-Marzec-2022 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Interflon Slide Wax Dry (aerosol) Numer wersji: 3.5 Zastępuje wersję: (2) 08.01.2021 08.01.2021: Polska: pl Strona: 2 / 21 Strona 3 z 10 Nikiel*1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Trans-Pal Sp z o.o. Sp.

Ma większą gęstość od powietrza .. Adres e-mail 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI STAL NIERDZEWNA W AEROZOLU Data wydania 21.01.2010 Data aktualizacji 19.09.2019 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa lub oznaczenie mieszaniny KONTAKT WL Numer rejestracji - UFI: 6J1X-Y8VX-M002-FKV3 Synonimy .cyclics, <2% aromatics, propan-2-ol 2.3 Inne zagrożenia Mieszanina nie zawiera żadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Aceton .. Karta charakterystyki substancji chemicznej - aceton .KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 21.10.2021 WERSJA: 1.0/PL sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do .. Butan [1] 50-100 GHS02 Dgr Flam.. UWAGA: Opró żnione, nieoczyszczone naczynia ci śnieniowe mog ą zawiera ć pozostało ści gazu i mog ą stwarza ć zagro żenie po żarowe/wybuchowe.. Szczególne zastosowania końcowe Propan NDS: 1800 mg/m3, NDSCh: -, NDSP: - Butan NDS: 1900 mg/m3, NDSCh: 3000 mg/m3, NDSP: - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r .KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPAN- BUTAN mix (LPG) .. Propan butan mo żna przechowywa ć w zbiornikach magazynowych o du żej pojemno ści, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt