Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia drugi rozbiór polski

Pobierz

Zła odpowiedź?. Dynastia Andegawenów: Ludwik Węgierski () Koronowany w 1370 roku.. konfederacja t Zadanie 6 Uporządkuj chronologicznie XVIII-wieczne instytucje.. Oceń odpowiedź .. Znajdź inne odpowiedzi.1.. W pierw szym rozbiorze Polski w zięły udział dw a mocarstw a - R osja i Prusy.. Zła odpowiedź?. A. Sejm Czteroletni - powstanie kościuszkowskie- drugi rozbiór Polski B. Drugi rozbiór Polski - Sejm Czteroletni - powstanie kościuszkowskie C. Sejm Czteroletni - drugi rozbiór Polski - powstanie kościuszkowskie Zadanie 10.. Odpowiedź:Opublikowany in category Historia, 28.10.2020 >> .. Oceń odpowiedź .. Powstanie kościuszkowskie E. III rozbiór Polski F. Objęcie rządów przez króla Stanisława Augusta PoniatowskiegoPierwszy rozbiór Polski: 2.. Powstanie kościuszkowskie - 1794 r. 6.. Jeśli Twoje pytanie nie jest w pełni ujawnione, spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i znaleźć inne odpowiedzi na ten temat Historia.. Podpisanie Konstytucji 3 maja B. I rozbiór Rzeczypospolitej C. Zawiązanie konfederacji targowickiej D.. W tym celu wpisz w kratki celu wpisz w kratki odpowiednie cyfry od 1 do 5 a) złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie b) uchwalenie Konstytucji 3 maja c) upadek powstania Kościuszkowskiego d) trzeci rozbiór Polski e) bitwa podWładysław Łokietek () Koronowany w 1320 roku.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćUporządkuj wydarzenia w kolejności chronolegicznej..

Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Jadwiga ( )Koronowany w 1384 roku.. Dynastia Jagiellonów: Władysław Jagiełło () Koronowany w 1386 roku.Zad 1.. P/F Zadanie 3 Wstaw obok wydarzeń litery odpowiadające grupom poniższych pojęć.. Uporządkuj w kolejności chronologicznej -drugi rozbiór Polski -uchwalenie konstytucji 3 maja-początek obrad Sejmu Wielkiego-bitwa pod Zieleńcami-związanie konfederacji targowickiej daje naj za dobrą odpowiedziUporządkuj chronologicznie wydarzenia: Uchwalenie Konstytucji 3 maja, drugi rozbiór Polski, konfederacja targowicka, bitwa pod Zielenicami, Insurekcja Kościuszkowska, ostatni sejm w Grodnie, powstanie Towarzystwa dla Ksiąg Elementarnych.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia.. 1788 - 1792 - Sejm Czteroletni (Wielki) 1791 - Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.. Konstytucja 3 maja, kosynierzy, Tadeusz Rejtan, prawa kardynalne, Jan Kiliński, Targowica, Racławice, Bar, Józef PoniatowskiZaznacz zdanie, w którym wydarzenia uporządkowano chronologicznie.. Odpowiedz przez Guest.. 2014-06-08 19:16:41 Uporządkować w kolejności chronologicznie wydarzenia z okresu wielkiej wojny z zakonne krzyżackiego z lat .. A.drugi rozbiur Polski B.Uchwalenie Konstytucj 3 maja C.Bitwa pod Racławicami D.Początek obrad Sejmu Wielkiego E.trzeci rozbiur Polski.Przyporządkuj wymienione niżej hasła do poszczególnych rozbiorów Polski..

Zacznij od tej, która powstała1772 - I rozbiór Polski.

1794 - Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami.. P/F B. Uchwalenie Konstytucji 3 maja przyczyniło się do drugiego rozbioru Polski.. P/F C .Spośród wymienionych wydarzeń w każdym ciągu oznacz literą A wydarzenie chronologicznie pierwsze, a literą B - ostatnie.. pierwszy rozbiór Polski .. sejm rozbiorowy .konfederacja barska 2.. Proszę o pomoc Odpowiedz przez Guest.. Kazimierz Wielki () Koronowany w 1333 roku.. 1792 - Konfederacja targowicka.. Zwołanie Sejmu Wielkiego - 1788 r. 3. uchwalenie konstytucji 3 maja-3.. Trzeci rozbiór Polski - 1795 rUporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej W tym celu wpisz w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 5 .. 5. drugi rozbiór Polski.. Zaznacz literę P przy zdaniach prawdziwych, a F - przy fałszywych.. Jeśli Twoje pytanie nie jest w pełni ujawnione, spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i znaleźć inne odpowiedzi na ten temat Historia.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia.. II rozbiór Polski III rozbiór Polski Uchwalenie Konstytucji 3 maja I rozbiór Polski Powstanie kościuszkowskie Wybór na tron Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego[A] drugi rozbiór Polski - 1793 rok [B] uchwalenie Konstytucji 3 maja - 1791 rokZobacz 1 odpowiedź na pytanie: Podane wydarzenia ułóż chronologicznie: II rozbiór Polski, czarna procesja, rozpoczęcie obrad Sejmu Wielkiego, uchwalenie Konstytucji 3 maja, uchwalenie prawa o miastach, wojna w obronie konstytucji 3 maja, zawiązanie konfederacji targowickiej,Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej..

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronolegicznej.

sejm niemy-1.. kosynierzy, praw a kardynalne, Targow ica, R acław ice, B ar, Józef P oniatow ski, K o n s t y t u c j a 3 m a j a , Ta d e u s z R e j t a n , J a n K i l i ń s k iA.. W pierwszym rozbiorze Polski wzięły udział dwa mocarstwa - Rosja i Prusy.. Drugi rozbiór Polski - 1793 r. 5.. 1806 - Powstanie wielkopolskiePrzyporządkuj wymienione niżej hasła do poszczególnych rozbiorów Polski.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 4 2017-12-16 15:48:18Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. Drugi rozbiór polski ; Oceń odpowiedź .. 1797 - Powstanie Legionów Polskich we Włoszech.. 1793 - II rozbiór Polski.. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla PolskiUporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.. Dobierz odpowiednie osoby spośród wymienionych poniżej oraz napisz daty.. trzeci rozbiór Polski-5.. Powstanie kościuszkowskie, wojna w obronie konstytucji, Sejm Wielki, uchwalenie Konstytucji 3 maja, drugi rozbiór Polski, Józef Poniatowski, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Katarzyna II, Stanisław Małachowski.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronolegicznej.. 1.Drugi rozbiór Polski 2.Uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych 3.Bitwa pod Yorktown 4.Ogłoszenie Deklaracji praw człowieka i obywatela ..

1795 - III rozbiór Polski.

Podane wydarzenia uporządkuj chronologicznie.. Uchwalenie konstytucji 3 maja - 1791 r. 4. zawiązanie konfederacji barskiej-2.. Pierwszy rozbiór Polski - 1772 r. 2.. Konstytucja 3 maja, kosynierzy, Tadeusz Rejtan, prawa kardynalne, Jan Kiliński, Targowica, Racławice, Bar, Józef PoniatowskiPrzyporządkuj wymienione niżej hasła do poszczególnych rozbiorów Polski.. Zawiązanie konfederacji barskiej: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt